అధికారంలోకి రాకపోతే పరిస్థితి ఏమిటి?

Features India