అమరావతి రాజధాని నగర నిర్మాణం ఎంతవరకు వచ్చింది?

Features India