ఉత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించడమే అధికారుల లక్ష్యం

Features India