గుజరాత్ కచ్‌ ప్రాంతంలో ధోలవీర వద్ద సింధూ నాగరికత వెల్లివిరిసిన ప్రదేశం

Features India