దేవుడు అంటే పదార్ధమా? చైతన్యమా? మానసిక భావనా?

Features India