నిజాం సాగర్‌ ప్రాజెక్టు నుంచి నీటి విడుదల

Features India