ప్రతిపక్షాలు ప్రజల పక్షం లేవు: కర్నె

Features India