జాతీయం

భారతీయ తాత్వికచింతనలో పాశ్చాత్య తత్వాన్ని ప్రవేశ పెట్టిన సర్వేపల్లి

కేవలం భారత దేశానికి తొలి ఉప రాష్ట్రపతిగా, రెండవ రాష్ట్రపతిగా మాత్రమే అత్యధికులకు తెలిసిన డాక్టర్‌ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ భారతీయ…