వంటిల్లు

ఎగ్ ఆమ్లెట్ కర్రీ

ఫోటోలు పంచుకోవడం ఆమ్లెట్ ముక్కలతో టేస్టీ కర్రీ తయారుచేసుకోవచ్చు. చేపల కర్రీలా ఇది కూడా భలే ఉంటుంది. కావాల్సిన పదార్థాలు…